Translate

2015. július 26., vasárnap

MAGYAR - SUMER NYELVI ÉS KULTURÁLIS ROKONSÁGMAGYAR - SUMER NYELVI ÉS KULTURÁLIS ROKONSÁG


Írta: István Tóth
tindian@indamail.hu


 A Sumer nyelvet Eme-gir15 „ anyanyelv „ az ókori Mezopotámia területén élt Sumerok beszélték . Az első írásos emlékei i. e. 3.200 körül keletkeztek  a Sumer -Uruk civilizációban .

A piktografikus előzménye i. e. 3.500-ban Kis városban már létezett és ennek előzménye a Kárpát-medencében a Vinca - Tordos és a Tordos - Tatárlakai epígrafikai és paleografikai képírás , amely i.e 5.000 ( i.e. 6.000 ) éves évszámmal az emberiség első írás rendszere .

A Sumer kifejezést az utókor adományozta ennek a népnek , magukat a Ku-Mag-Ari megnevezéssel azonosították , ami a fordítások szerint azt jelenti : „ a tudás isteni fensőbbségének népe „ . A feltevések szerint a Sumerok i.e. 4. évezred második felében vándoroltak be Mezopotámia területére  .
A Sumer nép  i.e. 3-4.000 között létszámában erősen meggyarapodott , mind új és új területekre vándoroltak el , ahol új népek , nyelvek alakultak ki . Az új népek nyelve a Sumerből indult ki , a helyi dialektusokból önálló nyelvek alakultak  .Az egységes Sumer nyelv i.e. 2.600 körül erős Akkád befolyás alá került , később azonban i.e. 2.100 körül újra a Sumerok kerekedtek felül . Ebben az időszakban hirtelen fejlődött a Sumer írás , a piktogramokat felváltotta a szavak használata .I.e. 2.000 és 1.800 között a Sumer nép egy része északi irányba vándorolt a Kaukázus irányába . A maradék  keveredett az Asszír néppel , nyelvük  átalakult .

A Sumer kultúra tovább élt a Babiloni birodalomban , majd  i.e. 800 és 600 között keveredett a Szkítákkal .
1852-ben Charles Foster bebizonyította és ezt mindenki el is fogadta , hogy az összes ősi és ókori nyelvnek valamint a világ összes nyelvének  a Sumer nyelv az alapja .A Sumer nyelv egy összerakós , szóösszetételekből álló nyelv . Struktúrájában és az alap nyelvtanában hasonlít a Magyarhoz , a Törökhöz és néhány Kaukázusi nép nyelvéhez . Ezek a népek állnak a legközelebbi rokonságban a Sumer néppel .A mai Magyar nyelv nyelvtanilag , felépítésileg és hangzásilag azonosságot mutat a Sumer agyagtáblák nyelvével , a Szkita és az  Etruszk nyelvvel .A Szkíta a Hun és a Magyar nyelv és írásrend azonos a Pelazg és Etruszk nyelv és írásrenddel és a Sumer nyelv és írásrenddel .A Sumer kutatók szerint , ha ma egy ókori Sumer megszólalna úgy tűnne . hogy Magyar nyelven beszél . Közösek az ősök , mindkét nép gyökere és eredete azonos .

Kárpát-medencei ősi írásjelek


Az ősidőkben a Kárpát- medence az egyik fő központja volt Európa benépesedésének .A jégtakaró visszahúzódásával az emberek fokozatosan meghódították az Európai kontinenst .A Kárpát-medence és a közeli területek már az őskőkortól ( paleolitikum ) Európa legsűrűbben lakott területei voltak .Több fejlett kultúra kialakulása a Kárpát medencéhez és az itt élő Ősmagyar néphez köthető .
Az obszidián út , só út , borostyán út , kagylóút mind a Kárpát medence területéről indult .

1 . Kőrös kultúra i.e. 5.000 ( Erdély , Duna - Tisza köz , Duna - Dráva köze ) .

2. Alföldi vonaldíszes kultúra i.e. 4.000 ( Nagy - Alföld ) .

3. Dunántúli vonaldíszes kultúra i.e. 4.000  ( Dunántúl ) .

Az emberiség legelső kimagasló eredményeket elérő kultúrája a mai Erdély

területén  az Ősmagyar Kőrös kultúrával i e. 5.000 ( 6000 ? ) kezdődött . A Kőrös kultúra néhány fő eredménye :

1. gabonanemesítés i e. 6000 búza és árpa ( Tarcal , Tokaj , Csitári )

2. fémbányászat ,  fémfeldolgozók , olvasztótelepek , fémművesség , ötvösművészet

3. kerék és kocsi feltalálása i e. 2000 ( Gyulafehérvár )

4. a szarvasmarha háziasítása …

Az Ősmagyar nép i e. 6000 ? / 5000 feltalálja az emberiség első írását a Vinca - Tordos és Tordos - Tatárlakai epígrafikai és paleografikai képírást . Az első ősi írás feltalálásával a Magyar nyelv a Föld első írott nyelve .

Az i e. 6000 - 4000  éve között a Kárpát - medence térségéből kiinduló népvándorlás magával viszi az írást és sok más kulturális eredményét a mai Mezopotámia , Egyiptom , India és Kína térségébe .

Az Alföldi vonaldíszes kerámiákon található M jel a termékenységet , az anyaistent , a nőt jelenti .Azonos M jelű szobrok előkerültek Mezopotámiából is , de a Székelyháton talált szobor 2.000 évvel idősebb a Mezopotámiainál .

Gordon Childe Angol régész már 1929-ben kijelentette , hogy a kőkorban létezett egy azonos műveltségű nép Mezopotámia , Kárpát medence és Kréta háromszögben .
A Kárpát medencei , Krétai , Mezopotámiai és Egyiptomi népek közti azonosságot a nemzetközi szaktudomány elismeri .A Párizsi nemzetközi konferencia kimondta : A Kárpát medence , Mezopotámia , Kréta , Görög szigetek és Egyiptom őstelepes népe testvérnépek .A nemzetközi orientalista konferencia elfogadta , hogy az emberiség bölcsője a Kárpát medence .

Az  Ősmagyar Kőrös kultúrával megegyező , hasonló ékírás leletek i e. 4000 körüli dátumokkal előkerültek  a Kaszpi - tenger és az  Aral - tó térségéből .

i. e.  3500-ban megjelenik a Sumer - Uruk kultúrában .

Az évszámok bizonyítják a képírás elterjedésének és egyben az Ősmagyar nép fő  ,

vándorlásának  irányát is . Az előkerült képírás leletek nagyfokú egyezései a Sumer ékírás és a Kőrös kultúra írásjelei közt kizárja , hogy két vagy több földrajzilag távol eső helyen ugyanazt az írást feltalálták volna .

John Rondins egy Székely pap segítségével a Székely - Magyar rovásírás és a Sumer ékírás összehasonlításával fejtette meg a Sumer nyelvet .

H. Sayce : „ a Magyar nyelv hasonlít a Sumerhoz „

Jules Oppert : „ A Sumer a Finnugor nyelvcsaládhoz áll legközelebb „ ( Sumer -

Magyar összehasonlítás )

Lenorment : Sumer - Magyar - Vogul - Osztják nyelvi  összehasonlítás

Sir Leonard Walley : a Sumer nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megtalálható

Magyar nyelvben .  

A mai Magyar nyelvben majd az összes elő Sumer szótagok és az alapszóelemek ma is használatban vannak .A nagyszámú egyező szavak hatására 500 – 1000 ? sokakban felvetődött a kérdés ,  hogy a Magyar ősnyelv milyen kapcsolatban állt a Sumer nyelvel , mi a magyarázata a sok Sumer és Akkád szó jelenlétének a Magyar nyelvben .

1. Sumer Magyar nyelvrokonság

2. Sumer és Magyar  nyelv azonosság

3. Sumer és Uráli nyelvrokonság


Magyar - Sumer nyelvtani sajátosságok :

Agglutináció , főnévragozási sok eset , CVC szótagszerkezet , SOV mondatszerkezet ,

főnevekben és a személyes névmásokban nincs nem …


A Sumer  Magyar rokonság főbb képviselői :

Badiny Jós Ferenc             + Oláh Béla

Barabási László                 Padányi Viktor

+ Bobula Ida                      + Schédel Antal

Csőke Sándor                    + Zakar András

Endrey Antal                    Varga Zsigmond

Érdy Miklós

Gosztony Kálmán

Hary Lászlóné

Uruk városa


Röviden a bizonyító szókészletből :

AD „ Give „ ,  ADNI „  To give „

Hungary : AD , AD-ni  , Sumer : nADanu „ give „ , AD gi4  „to advise / give advice „ ,

tah „ increase „

ÁG „ Branch „ , ÁGA-ZIK „Branches „

Hungary : ÁG , ÁGA-zik , Sumer : IGgi ? „ branch „ , AG / AKA „ grow / thrive „

AGY   „ Brain „

Hungary : AGY, AGY-al , Sumer : UGu 412,7  „ koponya / skull „ ( Csöke ) ,

UGU2 /UGU / UGU3 „ skull „ , GU „ neck / nape „

AKAR „ Want „ ,  AKAR-AT „ Will „

Hungary : AKAR , AKAR-at  Sumer : ka „ to ask / to wish ,  KAm  „ desire /  to desire „,

AG / AK „ do / arrange „

ÁLL / ÁLLNI „ Stand „

Hungary: ÁLL , ÁLLni ,  Sumer : ALL-aŋ „ stand up right „

ÁLLÍT „  Raise „

Hungary : ÁLL-ít , Sumer : EL „ lift „ , LA / LE „ to  lift „ , ILi5 „ to rise „

ALSÓ / ALACSONY „ Low , Lower „

Hungary: AL-só , ALA-csony , Sumer : UR203,7 „ bottom „( Csöke ) ,

ALAK „ Form „

Hungary : AL-ak  , ALA-kít , Sumer : AL.am / ALan „ a form like a statue „

ALKOT „ Create „

Hungary : AL-kot  , AL-akít , AL-kotó , Al-kot-ás .  Sumer : UR203,13  „ generate , testify „

( Csöke )

ANYA „ Mother  „

Hungary : ANYA , Sumer : AMA „ mother „ , EME237,2  „ mother „ ( Csöke )

APA „ Father „

Hungary : APA , APÓ , Sumer : AB / AB-BA / ABBA2 „old (person) /witness /father / elder „

APÁLY „Low tide “

Hungary : AP-ály , AP-ad , Sumer : šAB  „  to deduct / to disappear „

ÁPOL „ Nurse , Tend „

Hungary : ÁP-OL , Sumer : IBILA  „ to take cure of „ Akkád : APLum „ to take cure of „

ARA „ Bride „

Hungary : ARA ( mennyasszony ) , Sumer : ER-ib / ERib „ sister-in-law or daughter-in-law „

ÁRU „ Product „

Hungary : ÁRU , Sumer A-RU „ to give „

ARANY „ Gold „

Hungary : ARa-ny , ARA-nyos , Sumer : URUdu „ cooper „ , ERU  „ ore „

ÁS  / ÁSÓ „ Dig , Spade „

Hungary : ÁS / ÁSÓ , Sumer : AlSU „ spade „ SU „ szór „ ,  SIdug „ hollow / cavity „

ASSZONY „ Woman , Wife „

Hungary : ASSZONY , Sumer : gASAN , ASSatUM

ATYA / TATA „ Father „

Hungary : ATYA , TATA  Sumer : ADDA / AD ( Tóth Alfréd ) „ father „

AZ  / AZT  „ That  „

Hungary : AZ , AZ-t , Sumer : SU „ he / she   „ , Akkád : SU   „ he „ , SI   „ she „

……………………………Megjegyzés küldése