Translate

2015. július 26., vasárnap

MAGYAR - SUMER NYELVI ÉS KULTURÁLIS ROKONSÁGMAGYAR - SUMER NYELVI ÉS KULTURÁLIS ROKONSÁG


Írta: István Tóth
tindian@indamail.hu


 A Sumer nyelvet Eme-gir15 „ anyanyelv „ az ókori Mezopotámia területén élt Sumerok beszélték . Az első írásos emlékei i. e. 3.200 körül keletkeztek  a Sumer -Uruk civilizációban .

A piktografikus előzménye i. e. 3.500-ban Kis városban már létezett és ennek előzménye a Kárpát-medencében a Vinca - Tordos és a Tordos - Tatárlakai epígrafikai és paleografikai képírás , amely i.e 5.000 ( i.e. 6.000 ) éves évszámmal az emberiség első írás rendszere .

A Sumer kifejezést az utókor adományozta ennek a népnek , magukat a Ku-Mag-Ari megnevezéssel azonosították , ami a fordítások szerint azt jelenti : „ a tudás isteni fensőbbségének népe „ . A feltevések szerint a Sumerok i.e. 4. évezred második felében vándoroltak be Mezopotámia területére  .
A Sumer nép  i.e. 3-4.000 között létszámában erősen meggyarapodott , mind új és új területekre vándoroltak el , ahol új népek , nyelvek alakultak ki . Az új népek nyelve a Sumerből indult ki , a helyi dialektusokból önálló nyelvek alakultak  .Az egységes Sumer nyelv i.e. 2.600 körül erős Akkád befolyás alá került , később azonban i.e. 2.100 körül újra a Sumerok kerekedtek felül . Ebben az időszakban hirtelen fejlődött a Sumer írás , a piktogramokat felváltotta a szavak használata .I.e. 2.000 és 1.800 között a Sumer nép egy része északi irányba vándorolt a Kaukázus irányába . A maradék  keveredett az Asszír néppel , nyelvük  átalakult .

A Sumer kultúra tovább élt a Babiloni birodalomban , majd  i.e. 800 és 600 között keveredett a Szkítákkal .
1852-ben Charles Foster bebizonyította és ezt mindenki el is fogadta , hogy az összes ősi és ókori nyelvnek valamint a világ összes nyelvének  a Sumer nyelv az alapja .A Sumer nyelv egy összerakós , szóösszetételekből álló nyelv . Struktúrájában és az alap nyelvtanában hasonlít a Magyarhoz , a Törökhöz és néhány Kaukázusi nép nyelvéhez . Ezek a népek állnak a legközelebbi rokonságban a Sumer néppel .A mai Magyar nyelv nyelvtanilag , felépítésileg és hangzásilag azonosságot mutat a Sumer agyagtáblák nyelvével , a Szkita és az  Etruszk nyelvvel .A Szkíta a Hun és a Magyar nyelv és írásrend azonos a Pelazg és Etruszk nyelv és írásrenddel és a Sumer nyelv és írásrenddel .A Sumer kutatók szerint , ha ma egy ókori Sumer megszólalna úgy tűnne . hogy Magyar nyelven beszél . Közösek az ősök , mindkét nép gyökere és eredete azonos .

Kárpát-medencei ősi írásjelek


Az ősidőkben a Kárpát- medence az egyik fő központja volt Európa benépesedésének .A jégtakaró visszahúzódásával az emberek fokozatosan meghódították az Európai kontinenst .A Kárpát-medence és a közeli területek már az őskőkortól ( paleolitikum ) Európa legsűrűbben lakott területei voltak .Több fejlett kultúra kialakulása a Kárpát medencéhez és az itt élő Ősmagyar néphez köthető .
Az obszidián út , só út , borostyán út , kagylóút mind a Kárpát medence területéről indult .

1 . Kőrös kultúra i.e. 5.000 ( Erdély , Duna - Tisza köz , Duna - Dráva köze ) .

2. Alföldi vonaldíszes kultúra i.e. 4.000 ( Nagy - Alföld ) .

3. Dunántúli vonaldíszes kultúra i.e. 4.000  ( Dunántúl ) .

Az emberiség legelső kimagasló eredményeket elérő kultúrája a mai Erdély

területén  az Ősmagyar Kőrös kultúrával i e. 5.000 ( 6000 ? ) kezdődött . A Kőrös kultúra néhány fő eredménye :

1. gabonanemesítés i e. 6000 búza és árpa ( Tarcal , Tokaj , Csitári )

2. fémbányászat ,  fémfeldolgozók , olvasztótelepek , fémművesség , ötvösművészet

3. kerék és kocsi feltalálása i e. 2000 ( Gyulafehérvár )

4. a szarvasmarha háziasítása …

Az Ősmagyar nép i e. 6000 ? / 5000 feltalálja az emberiség első írását a Vinca - Tordos és Tordos - Tatárlakai epígrafikai és paleografikai képírást . Az első ősi írás feltalálásával a Magyar nyelv a Föld első írott nyelve .

Az i e. 6000 - 4000  éve között a Kárpát - medence térségéből kiinduló népvándorlás magával viszi az írást és sok más kulturális eredményét a mai Mezopotámia , Egyiptom , India és Kína térségébe .

Az Alföldi vonaldíszes kerámiákon található M jel a termékenységet , az anyaistent , a nőt jelenti .Azonos M jelű szobrok előkerültek Mezopotámiából is , de a Székelyháton talált szobor 2.000 évvel idősebb a Mezopotámiainál .

Gordon Childe Angol régész már 1929-ben kijelentette , hogy a kőkorban létezett egy azonos műveltségű nép Mezopotámia , Kárpát medence és Kréta háromszögben .
A Kárpát medencei , Krétai , Mezopotámiai és Egyiptomi népek közti azonosságot a nemzetközi szaktudomány elismeri .A Párizsi nemzetközi konferencia kimondta : A Kárpát medence , Mezopotámia , Kréta , Görög szigetek és Egyiptom őstelepes népe testvérnépek .A nemzetközi orientalista konferencia elfogadta , hogy az emberiség bölcsője a Kárpát medence .

Az  Ősmagyar Kőrös kultúrával megegyező , hasonló ékírás leletek i e. 4000 körüli dátumokkal előkerültek  a Kaszpi - tenger és az  Aral - tó térségéből .

i. e.  3500-ban megjelenik a Sumer - Uruk kultúrában .

Az évszámok bizonyítják a képírás elterjedésének és egyben az Ősmagyar nép fő  ,

vándorlásának  irányát is . Az előkerült képírás leletek nagyfokú egyezései a Sumer ékírás és a Kőrös kultúra írásjelei közt kizárja , hogy két vagy több földrajzilag távol eső helyen ugyanazt az írást feltalálták volna .

John Rondins egy Székely pap segítségével a Székely - Magyar rovásírás és a Sumer ékírás összehasonlításával fejtette meg a Sumer nyelvet .

H. Sayce : „ a Magyar nyelv hasonlít a Sumerhoz „

Jules Oppert : „ A Sumer a Finnugor nyelvcsaládhoz áll legközelebb „ ( Sumer -

Magyar összehasonlítás )

Lenorment : Sumer - Magyar - Vogul - Osztják nyelvi  összehasonlítás

Sir Leonard Walley : a Sumer nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megtalálható

Magyar nyelvben .  

A mai Magyar nyelvben majd az összes elő Sumer szótagok és az alapszóelemek ma is használatban vannak .A nagyszámú egyező szavak hatására 500 – 1000 ? sokakban felvetődött a kérdés ,  hogy a Magyar ősnyelv milyen kapcsolatban állt a Sumer nyelvel , mi a magyarázata a sok Sumer és Akkád szó jelenlétének a Magyar nyelvben .

1. Sumer Magyar nyelvrokonság

2. Sumer és Magyar  nyelv azonosság

3. Sumer és Uráli nyelvrokonság


Magyar - Sumer nyelvtani sajátosságok :

Agglutináció , főnévragozási sok eset , CVC szótagszerkezet , SOV mondatszerkezet ,

főnevekben és a személyes névmásokban nincs nem …


A Sumer  Magyar rokonság főbb képviselői :

Badiny Jós Ferenc             + Oláh Béla

Barabási László                 Padányi Viktor

+ Bobula Ida                      + Schédel Antal

Csőke Sándor                    + Zakar András

Endrey Antal                    Varga Zsigmond

Érdy Miklós

Gosztony Kálmán

Hary Lászlóné

Uruk városa


Röviden a bizonyító szókészletből :

AD „ Give „ ,  ADNI „  To give „

Hungary : AD , AD-ni  , Sumer : nADanu „ give „ , AD gi4  „to advise / give advice „ ,

tah „ increase „

ÁG „ Branch „ , ÁGA-ZIK „Branches „

Hungary : ÁG , ÁGA-zik , Sumer : IGgi ? „ branch „ , AG / AKA „ grow / thrive „

AGY   „ Brain „

Hungary : AGY, AGY-al , Sumer : UGu 412,7  „ koponya / skull „ ( Csöke ) ,

UGU2 /UGU / UGU3 „ skull „ , GU „ neck / nape „

AKAR „ Want „ ,  AKAR-AT „ Will „

Hungary : AKAR , AKAR-at  Sumer : ka „ to ask / to wish ,  KAm  „ desire /  to desire „,

AG / AK „ do / arrange „

ÁLL / ÁLLNI „ Stand „

Hungary: ÁLL , ÁLLni ,  Sumer : ALL-aŋ „ stand up right „

ÁLLÍT „  Raise „

Hungary : ÁLL-ít , Sumer : EL „ lift „ , LA / LE „ to  lift „ , ILi5 „ to rise „

ALSÓ / ALACSONY „ Low , Lower „

Hungary: AL-só , ALA-csony , Sumer : UR203,7 „ bottom „( Csöke ) ,

ALAK „ Form „

Hungary : AL-ak  , ALA-kít , Sumer : AL.am / ALan „ a form like a statue „

ALKOT „ Create „

Hungary : AL-kot  , AL-akít , AL-kotó , Al-kot-ás .  Sumer : UR203,13  „ generate , testify „

( Csöke )

ANYA „ Mother  „

Hungary : ANYA , Sumer : AMA „ mother „ , EME237,2  „ mother „ ( Csöke )

APA „ Father „

Hungary : APA , APÓ , Sumer : AB / AB-BA / ABBA2 „old (person) /witness /father / elder „

APÁLY „Low tide “

Hungary : AP-ály , AP-ad , Sumer : šAB  „  to deduct / to disappear „

ÁPOL „ Nurse , Tend „

Hungary : ÁP-OL , Sumer : IBILA  „ to take cure of „ Akkád : APLum „ to take cure of „

ARA „ Bride „

Hungary : ARA ( mennyasszony ) , Sumer : ER-ib / ERib „ sister-in-law or daughter-in-law „

ÁRU „ Product „

Hungary : ÁRU , Sumer A-RU „ to give „

ARANY „ Gold „

Hungary : ARa-ny , ARA-nyos , Sumer : URUdu „ cooper „ , ERU  „ ore „

ÁS  / ÁSÓ „ Dig , Spade „

Hungary : ÁS / ÁSÓ , Sumer : AlSU „ spade „ SU „ szór „ ,  SIdug „ hollow / cavity „

ASSZONY „ Woman , Wife „

Hungary : ASSZONY , Sumer : gASAN , ASSatUM

ATYA / TATA „ Father „

Hungary : ATYA , TATA  Sumer : ADDA / AD ( Tóth Alfréd ) „ father „

AZ  / AZT  „ That  „

Hungary : AZ , AZ-t , Sumer : SU „ he / she   „ , Akkád : SU   „ he „ , SI   „ she „

……………………………KAPCSOLATOK , ROKONSÁG A MAGYAR-SUMER ÉS A DRAVIDA NYELVEK KÖZÖTT
 KAPCSOLATOK , ROKONSÁG A MAGYAR-SUMER ÉS A DRAVIDA NYELVEK KÖZÖTT 

Írt: István Tóth
tindian@indamail.hu

A Dravida nyelvcsalád eredete vitatott, de elfogadottnak tűnik , hogy ezek a  népek nem őshonosak Indiában .
Az i.e 4. évezredben eljutottak a mai Irán érintésével Délnyugat-Ázsiába , ahol az Indus-völgyi civilizáció  kialakulásában játszottak jelentős szerepet , majd innen  fokozatosan India délkeleti térségeibe vándoroltak .
Hutton szerint Kis-Ázsiából , Mezopotámián keresztül érkezett az első tömbjük , majd a mai Dél-Oroszország és Irán területén élt népek is eljutottak Indiába . Őket az előző hullámtól eltérő típusúaknak vélik , akik végig vonultak Indián át a mai Tamil Naduig .
A Dravida generikus nevet Robert Caldwell (1856) teremtette meg  . Az új név adaptációja volt a Szanszkrit " dravida " kifejezésnek , amelyet hagyományosan a Tamil nyelv és nép megjelölésére használt .
A Dravida nyelveket 259 millió ember beszéli . A legnagyobb ezek közül a Telugu (86 millió) , Tamil (78 millió) , Kannada (44 millió) és a Malayalam (39 millió) .  
Négy csoportba oszthatók (Észak , Közép , Dél-Közép és Dél ) .Déli csoport :

 1. Malayalam
 2. Irula
 3. Kurumba
 4. Kodagu
 5. Toda
 6. Kota
 7. Badaga
 8. Kannada
 9. Koraga
 10. Tulu
 11. Tamil
Dél-Közép csoport :

      12. Telugu
      13. Gondi
      14. Konda
      15. Kui
      16. Kuvi
      17. Pengo
      18. Manda

Középső csoport :

      19. Kolami
      20a. Naikri
      20b. Naiki (Chanda)
      21. Parji
      22. Ollari
      23. (Kondekor) Gadaba

Északi csoport :

       24. Kurux
       25. Malto
       26, Brahui

Dravida nyelvek agglutinálóak , a ragozó végződések hozzátevésével a gyökér jelzi az esetben a személy, szám és feszültséget . Proto-Dravida nyolc esetet különböztet meg ( nominative , tárgyeset , részes eset , sociative , birtokos eset , instrumentális , locative és ablative) . A szórend nagyon rugalmas alany-tárgy-ige SOV . 

A Harrapan vagy Indus-völgyi civilizáció egyike volt az ókori világ titokzatos kultúráinak a legnagyobb és legfejlettebb ősi kultúrák közé tartozott .
A kultúra az Indus folyó mentén létezett a mai Pakisztán területén . Név adója Harrapa város .
Az Indus-völgyi civilizációban Harrapa és Mohendzsodáró voltak a legnagyobbak .
Harrapa városának a lakóinak a létszáma elérhette a 70.000 lakost . Területe egymillió négyzetkilométerre terjedt ki, az Arab-tengertől az Indus síkságain át egészen a Gangesz folyóig . A mai Pakisztán , Északnyugat-India és Afganisztán keleti részét is magába foglalta . Az akkori világ lakosságának tíz százaléka élt itt . A térségben több mint száz más városban és falvakban is jelen voltak .
Városaikban egyenes utcák , víz és csatorna hálózat , szabályos épületek  , terek voltak .
A Harappan civilizáció fő foglalkozása a kereskedelmi és a kézművesség volt . ismerték és gyakorolták a földművességet , állattenyésztést a szekereket és a lovakat . A Lathal városnál épült kikötőből távoli, messzi vidékekre hajóztak . Az Indus folyó völgyének lakói elsősorban kereskedtek Mezopotámiával , Dél-Indiával , Afganisztánnal , Észak-Iránnal , Türkmenisztánnal és Közép-Ázsia területeivel  . A Mezopotámiai  öntözéses mezőgazdasági modellt  használták , hogy kihasználják a termékeny földek adottságait az Indus folyó mellett gátakat építettek ezekkel  szabályozni tudták a folyón lezúduló évi árvizeket . Termesztett növényeik a búza , árpa , borsó , dinnye , szezám . A szarvasmarhát, kecskét, elefántot és tevét háziállatként tartották , háziasították az elefántot . A Harrapan emberek írástudóak voltak ismerték és használták az írást a Dravida nyelvet .
A Harappan civilizáció i.e. 5500 - 1300  , virágkorát  ie 2500  és 1900  között élte . Bukásának az okai nem biztosak . Az egyik elmélet azt sugallja , hogy az Árja nép vándorolt be a területre . Árja vallási szövegek és emberi maradványok Mohendzsodáro városban arra utalnak, hogy az Árják erőszakosan léptek be a területre , megölték annak lakóit és felégették a városokat .
Ugyanakkor egy másik elméletet  az újabb bizonyítékokkal arra  utalnak , hogy ez a civilizáció esetleg elkezdett fogyni , mielőtt az Árják megérkeztek , a lakosság az Indus völgyében szétszóródott azelőtt , hogy az Árják beléptek volna a területre . Az Árják átvették a területet , amit a lakosság nagy része már korábban elhagyott . A Harrapan emberek szétszóródásának az egyik oka lehetett a mezőgazdasági problémák , a termőtalaj erózió, a tápanyagok kimerülése  a talajból .  Az Indus folyó változása arra kényszerítette az embereket , hogy elhagyják a városokat és északkeleten keressenek termékeny földeket . 

Harrapan

Több tanulmány szerint a Dravida család genetikailag kapcsolódik Indián kívül több nyelvvel
 ( Krishnamurti ) .  Basham (1979) úgy véli, hogy a " Dravida nyelveket  a Paleo-Mediterrán bevándorlók vezették be , akik Indiába az új kőkorban érkeztek . ( Kréta szigeti lineáris A írás jelei nagy mértékben hasonlítanak  az Indus völgyi civilizáció jeleire . )A legígéretesebb és legmeggyőzőbb hipotézis az Uráli és az Altaji kapcsolat a Dravida nyelvekkel . Nem csak nyelvi , hanem antropológiai , néprajzi , régészeti és történelmi általános megfontolások  mutatnak  ebbe az irányba .
 A Dravida és a Szkíta nyelv közötti kapcsolat kutatását Brit tudósok kezdték meg a 19. században . Elsőként Rasmus Rask dán nyelvész mondta ki , hogy a Dravida nyelvek „ Szkita” eredetűek voltak  és ezt a többen széles körben elfogadták . Caldwell, a Tamil nyelv kutatója is hasonlóan vélekedett és a hipotézist 1856-ban javasolta  . A hipotézist a későbbiekben  támogatta és továbbfejlesztette  F.O. Schroder , T. Burrow  és K.Menges .

Az Angol és Francia nyelvészek az ékiratok nyelvét is akkoriban Szkítának / Magyarnak 
gondolták .
  

Szkíta ( Magyar ) harcosok


A teljes lexikális bizonyítékok , valamint a Keltiminar Kultúrában végzett ásatások  ( Aral-tó) rámutatnak  fontos kapcsolatokra "Ural-Altaji" és a Dravida népek között .
Az utóbbi néhány évben folytatódtak a kutatások és a Dravida nyelvcsalád genetikai kapcsolatának tisztázására újabb kísérletek történtek , amik meglehetősen sikeresek .
Jól mutatja Stephen Tyler a régóta sejtett affinitást  az Ural-Altáji nyelvek és Dravida között . Különösen nagy hasonlóságot talált A.L. Basham a Tamil és a Magyar között .  Ragozó szerkezet , prefix , névmásoknak nincs neme .....


Sok a szerkezeti és a hangtani hasonlóság a Szankszrit - Tamil és a Magyar nyelvek között .


Az Indus völgyi civilizáció nyelvének megfejtésén dolgozó egyik Indiai nyelvész : Dr. Kalyanaraman a következőket írja , vizsgálva a közös vonásokat a Dél-Ázsiai és a Turáni nyelvek között :

„ Ezen vonások közül sok közös a Turáni nyelvekkel is , mivel ezekben is a gyökök alkotják a nyelv fő alapelemeit, amelyekhez posztpozíciók, vagyis névutók járulnak . Közös , hogy hiányzik belőlük a „birtokige” (have, haben) , megvan a magánhangzó illeszkedés , a hangutánzó és ikerszasokasága. „ A valóságban több szerkezeti és hangtani hasonlóság van a Szanszkrit-Tamil-Magyar, stb. között, mint az Indoeurópai nyelvek között . Sok összetett szó képi asszociáción alapul . Ezek kimutathatók sok Indiai nyelvben , és a Magyarban is.” .

Indus - Völgyi és Magyar összehasonlító jeltáblázat

J..W. Wilson (1986) azt állítja, hogy a Harappák és a Sumérok valójában ugyanazok az emberek voltak , hogy a Sumérok valójában az Indo-Sumérok  egy kis csoportja volt .
Az átírt Sumér szövegek fordításának a vizsgálata az elmúlt néhány évben mutatja azt , 
hogy szorosan illeszkedik a nyelvtani és lexikai struktúra és minden valószínűség szerint a Sumér az Proto - Southern Dravida vagy pontosabban  archaikus Tamil . Továbbá a nyelvi és irodalmi bizonyítékok alapján azt lehet mondani , hogy a Sumér valójában a Tamil az első CaGkam kultúra ( i.e. 800 – i.sz. 200 ) és , hogy Sumeru  bölcsője az emberi civilizációnak nem más , mint Kumari .
1975-ben kimutatták , hogy léteznek lexikális egyezések a Sumér és a Dravida elsősorban Déli-Dravida  között  ( több mint 200 lexikai elem ) .  Van számos hasonlóság az irodalmi konvenciók stílusjegyei a metaforák és hasonlatok között amelyek , ha elég jól dokumentáltak lennének erős bizonyítékot jelentenének .
 Valamikor az i.e.  második évezredben  , amikor Sumérokat kifosztották az Akkádok  jelentős számban érkeztek Sumerok  Indiába .   Mohendzsodáró városban megtalálták a Sumerokra oly jellemző mesterséges halmokat .  
Ur, Nippur, Uruk  független Sumer  város államok neveinek szoros affinitása a Tamil "Ur" (falu) gyökkel . Egy másik város Eridu  is felismerhető  Tamil  "Nadu" ( Land ) gyökben .

A Magyar - Sumer  és a Dravida nyelvek közötti szóegyezésekből :  
 

 A , AZ „ the , that „
> Sumerian : as̆   „ that „
> Tamil : a ( demonstrativ ) 

 ABBA „ into that , to that „ , ebbe „ in , into thir „
> Konda : abe / ba-n „ there „ 

AD „  give „
 >Sumerian : ad gi4  „to advise / give advice „, tah „ increase „ ( t>d )
>Proto-Dravida : ad „ to give „

ÁG „ branch „
> Sumerian : ag / aka „ grow / thrive „ ( k > g )
> Malayalam : aka „ gern , shoot „ ( k > g ) > Kannada : age „ shedling , shoot „
> Tulu : agge „ the shoot of a branch „ > Telugu : aku „ to germinate , to shoot „ ( k > g )
> Kannada : ad-aru „ twig „ , ad.iru „ small and thin branch of a tree „ ( d<g )

AG-ANCS „ antlers „
> Sumerian : ag / aka „ grow / thrive „ ( k > g )
> Malayalam : ucci „ crown of head , head , summit „( s> sz )  
> Kannada and Tulu : ucci  „ crown of head „ ( s> sz )

AGY „ brain „
> Sumerian : ugu2 /ugu / ugu3 „ skull „, gu „ neck / nape „ ( g > gy ) 
> Malayalam : áge „ to know , to understand „ ( g > gy )

AKAR „ want „
> Sumerian : ka „ to ask / to wish ,  kam  „ desire /  to desire „, ag / ak „ do / arrange „
> Malayalam : ágre „ to want „ ( g > k )  > Kannada : akkare „ want „ necessity , need „ 

ANYA „ mother „
> Sumerian : ama ,, mother ,,
>Proto-Dravida : amma „ mother „ ( m < ny ) > Tamil : amma „ mother „ ( m > ny )

APA „ father
> Sumerian : ab ,  abba2  , ab-ba ,, old (person) /witness /father / elder „ ( b > p )
> Proto-Dravida : appu „ father „

APÁLY ,, low tide ,,
> Sumerian : abba ,, sea ,, ( b > p )
> Tamil : appu’ ,, sea ,,

ARANY „ gold „
> Sumerian  : urudu „ cooper „ , eru  „ ore „
> Kannada : are ,, to become clear „ 

ATYA ,, father ,,
> Sumerian : adda ,, father ( dd > ty )
> Tamil : attaa ,, father ,, ( tt > ty ) 

BARNA ,, brown ,,
> Sumerian : piriŋ  „ shine „ , pirig  „ white „ ( p > b )
> Proto - Dravidan : pul(l) ,, brown ,, ( p > b )
> Southern - Dravidan : ber-uth ,, sun ,,( b > p ) , varu , va-ra ,, to fry ,,  ( v > p )
> Koda : bara ,, yellow ,, ( b > p ) > Kurux : biri ,, sun ,, (  b > p )
> Malto : beru ,, yellow ,, ( b > p ) 

BESZÉL „ speak „
> Sumerian : be / bi214,31 „ speak „
> Proto-Dravidan : u(v) „ speak „ ( v>b )  > Telugu : ubusu  „ chat , talk „ ( s> sz )
> Tamil , Kannada : ba , bay , vayi „ mouth „ 

CSÉPEL „ thresh „ 
> Sumerian : s̆ ib „ to thresh „ (s̆ > cs , b > p )
> Kannada : sib-ari „ thorny plants „ ( s > cs , b > p ) 

CSEPP „ drop „
> Sumerian : s̆ub / zub601,4  „ to  drop / to  pall / flow / dribble „ (s̆ > cs , b > p )
> Kannada : sib-ari „ thorny plants „

CSILLAG „ star „  , csillogni „ to sparkle „
> Sumerian : zalag126,5 „ star / light / bright „  ( z > cs )
> Tamil : cay „ brillance , light „ ( c > cs , y > l ) 

ÉG „ heaven , sky „
> Sumerian : ke , ká , khi „ to burn „ ( k > g ) ,
 gig / geg / ge6  „night ,, ,  gi(g) „ dark „
> Tamil : kiccu „ fire „ , kay c̆ c̆u „ to boil „
 
ÉGNI „ to burn „

> Sumerian : šeĝ6 „ to cook; to dry a field; to fire (pottery) „
> Tamil : kiccu „ fire „ , kay c̆ c̆u „ to boil „
 
Éj „ night ,,
> Sumerian : gig / geg / ge6  „night ,, ( Csöke ) ,  gi(g) „ dark „ ( g > j )
> Tamil : al „ night, evening , darkness „ ( l > j )
 > Malayalam : al „ darkness , night „  ( l > j )

ÉLNI „ live „ 
> Sumerian : til3/ til  „ to live „  / tila „ life „ , ti.la „ alive „
> Southern-Dravidan : bel , vel „ day , white , light „ > Tamil : il-an-ka „ to shine „  
> Kurux : ulta „ day „ >  Malto : ullu „  day , light „ 

FA ,, tree , FŰ ,, grass ,,
> Sumerian : pu ,, flower ,, ( p > f )
> Tamil : puu ,, flower ,, ( p > f )

FENN  ,FENNT „ up „
> Sumerian : ba/  be2  „(to be) remote / to open / undo / to thresh grain with a 
threshing sledge  , elenu  „ up „ , bad1928,3 „above , upper „ ( b > f )
> Telugu : van-an „ up „ ( v > f ) > Tulu : ban „ hill „  ( b > f )
> Kannada : ban „ sky „ ( b > f ) 

FOROG  „ rotate „  Forgó „  rotary „
> Sumerian :  bal / bil2   rotate / turn over /cross „, bi-ra „ „to mixed / mingled ( b > f )
> Koda : bara „to turn around maelstrom „ (  b > f )
 > Malto : beru „ to turn around maelstrom „ ( b > f )
 > Konda : vera „ to turn around maelstrom „ ( v > f ) 

HALÁL death
> Sumerian :ha- lam / all-al „ death „ ,  hul452,22 „ evil , cut , split „ ,
> Tamil : ankalay  to lament , to grieve „ ( k > h )  > Malayalam : akaluka to retire
( k > h ) > Kannada : agal to be spacious , to go away ( g > h ) 

HÁLNI  to sleeep 
> Sumerian :  hal , ku  „ to place, lay down 
> Malayalam : akaluka  to refire ( k > h ) 

HAMU ,,  ash ,,
> Sumerian : ukum  „ ash ,, , hum „ stand „ , kum  „( to be ) hot „ , hamatu „ to burn ,,
> Southern - Dravidan : ke , ká , khé ,, to burn ,, ( k > h  )

HELY ,, to place ,,
> Sumerian : k’al ,, to place ,, ( k > h )
> Tamil : kaal ,, to place ,, ( k > h )

HŐ , HÉV ,,  heat ,,
> Sumerian : kum2 / kum4 „ (to be) hot „
> Southern - Dravidan : ke , ká , khé ,, to burn ,, ( k > h ) > Brahui : kha ,, fire ,, ( kh > h )

HULLANI ,, to fall ,,  ,  hulla ,,corpse
> Sumerian : ki la2 ,, to fall ,, ( k > h )
> Kannada : agal ,, to be spacicus , to go away ,, ( g > h )
 > Tamil : ankalay ,, to lament grieve ,, ( k > h )

ITT ,, there ,,
> Sumerian : ta11
> Tamil : att , attu  , adu , ate ,, there , this away ,, ( d > t )

IGÉZ ,, entrancing ,,
> Sumerian : igi ,, eye ,,
> Tamil : akki ,, eye ,, ( k > g ) 

IZZAD ,, to sweet ,, , IZZIK ,, glow ,, IZZANI ,, to glow ,,
> Sumerian : izi / izi2  „ fire / brazier „
> Proto - Dravidan : ic ,, fire ,, ( c > z )
> Kannada : ese ,, to shine , to as heat , fire ,, ( s > z )
> Brahui : istar ,, star ,, 

JÁRNI ,, to walk ,,
> Sumerian : gur  „ to  turn / to return „ ( g > j )
> Tulu : araŋgu ,, sole of the foot ,,

JŐ , JÖN  ,, come ,,
> Sumerian : gin „ walk  , gin6 / gi-na /gi-in / ge-en /gin „ to come „ ( g > j )
> Prto - Dravidan : ey ,, arrive ,, ( y > j ) 

KESERŰ ,, bitter ,,
> Sumerian : ĝiškim „ sign, omen / trust, aid „( g > k )
> Proto-Dravida : kac , kay ,, to be bitter ,, >  ( c > s )
> Southern - Dravida : ka-c-a ,, to be bitter ,, , kac-appu , kacc-al ,, bitterness ,, ( cc > s ) 

MAG ,, seed ,,
> Sumerian : mug2 „ seed / mu+ag „ sead  
> South-Dravidan , Kannada , Tamil : mag ,, son ,, > Kannada : maga ,, seed ,,

MAGAS ,, hight ,,

> Sumerian : suk-un „ heigh „ , nu58…g / ( nu-)g ,, big ,,
> South - Dravida , Kannada : migu , mikku , makku ,, to grow , to change ,, to increase ,,
( g > k )

MELL ,, breast ,,
Sumerian :  eme ,, breast ,,
> Proto- Southern - Dravidan : mal-ay ,, breast ,,

NAGY  ,, great , large ,,
> Sumerian : nu58…g / ( nu-)g ,, big ,, ( g > gy )
>  Southern - Dravidan , Kannada : migu , mikku , makku ,, to grow , to change , 
 to increase ,, ( m > ny ) 

NÉNE , NÉNI  ,, aunt ,,
> Sumerian : ni / mi „ female „ / munus „ aunt ,,
> Tamil : mami ,, aunt , mother-in-law ,, ( m > n )> Southern - Dravidan : (a)nnu ,, woman ,,

NYAK ,, neck ,,
> Sumerian : nak / gak „ neck ,, ( n > ny )
> Malayalam : nukaruka ,, to swallow , ( n > ny )

NYELV  ,, tongue ,,
> Sumerian : eme / e-me / ŋele „ tongue / language „ ( m > ny )
> Proto-Southern-Dravidan : ná-l , ná-l-k(k) ( n > ny )

OTT ,, there ,,
> Sumerian :
> Tamil : ata ,, behold ,, > Malayalam : ata ,, there ,, > Telugu : ata ,, there ,, 

ŐRÖL ,, grind ,,
> Sumerian : ara ,, to grive ,,
> Tamil : arai ,, to grive ,,

PICI ,, tiny , small ,,
> Sumerian : pad469,3 „ chunk / bite „
> Proto-Dravidan : pi.c , picc ,, small , short ,,

PIROS ,, red ,,
> Sumerian : bil / bir / bur „ to burn , bload „ , bar ,, to flame ,, ( b > p )
> Proto – Dravidan : pul(l) ,, brown ,, ( p > b ) 
> Southern - Dravidan : ber-uth ,, sun ,,( b > p ) , varu , va-ra ,, to fry ,,  ( v > p )
 > Koda : bara ,, yellow ,, ( b > p ) > Kurux : biri ,, sun ,, (  b > p )
> Malto : beru ,, yellow ,, ( b > p ) 

PIRUL ,, flush ,, ,  PIRIT ,, fry ,,
> Sumerian : bil / bir / bur „ to burn , bload „ , bar ,, to flame ,,
> Kannada : per ,, to beget ,, , Tamil : paru ,, to ripen ,, 

SOK ,, many , much ,,
> Sumerian :
> Koda : accaki ,, that many ,, ( cc > s ) 

SÓ ,, salt ,,
> Sumerian :
> Proto - Dravidan : cuw-ar ,, salt ,, ( c > s )

SÖTÉT ,, dark ,,
> Sumerian : su4 / ša5 ! šu4 „ red / brown
> Kannada : su-de ,, fire ,, ( d > t ) > Kannada , Tulu : su-du ,, to burn ,, ( d > t ) 

SZOP ,, suck ,,
> Sumerian :
> Proto - Dravidan :  c’upp  ,, salt ,, ( c > sz )
> Tamil , Malayalam , Kannada  : uppu ,, salt ,,

TAKAR ,, to cover ,,
> Sumerian :
> Southern -  Dravidan : tag , tig ,, cloth , fabric ,, ( g > k )
> Tamil , Malayalam : tukkil ,, fine cloth , cloak ,,

TÁR  ,, to open , disclose ,,
Sumerian : tar ,, to open , disclose ,,
Tamil : tiRa ,, to open , disclose ,,

TŰZ , fire ,,
Sumerian : te ,, fire ,,
> Tamil : ti ,, fire ,, > Kananda : su.de ,, fire ,, ( s > z , d > t )


ÜSZÖK ,, fire ,,
> Sumerian : izi / izi2  „ fire / brazier „ ( z > sz )
> Kannada : su-de ,, fire ,, ( s  >  z ) > Kananda : ese ,, to shine ,, ( s > z )
> Brahui : istar ,, star ,, ( s > z )
> Kannada , Tamil : su-du ,, fire ,, to burn ,, ( s > z ) 

ÜT  ,, beat ,,
Sumerian : tud2 „  beat / to hit „
> Proto - Dravidan : ut ,, blow ,, > Tamil : utu ,, blow ,, > Malayalam : uttu ,, blowing ,,
> Kannada : udu ,, blow ,, ( d > t )

VIRÁG ,, flower ,,
Sumerian : girim „ flower „
> Kannada : biri ,, to flower ,, (  b > v ) > Tamil : po ,, flower ,, ( p > v )
> Malayalam : pu ,, flower ,, ( p > v )