Translate

2016. április 30., szombat

ATTILA A HUNOK KIRÁLYAAttila a Hunok királya


(Jordannes és Kézai Simon krónikája nyomán)


Történt, hogy a nép igen elszaporodott Szittyaországban, a száznyolc nemzetségből a harcra kész férfiakat kiválogatták, hogy nyugat felé menjenek, és ott földet foglaljanak. Minden nemzetségből tízezer fegyverest szedtek, a többieket Szittyaországban hátrahagyták, hogy hazájukat az ellenségtől megvédjék. Ezután fölemelt zászlókkal elindultak, a besenyők és a fehér kunok földjén átvonultak, végre minden kár nélkül egészen a Tisza folyóig eljutottak. Amikor ezt a tartományt megszemlélték, közös akarattal elhatározták, hogy nem mennek tovább a nyájjal és a családdal. Ugyanis az asszonyokkal együtt, jurtákkal, és szekerekkel szálltak ki földjükről. Ebben az időben azt a földet, ahová megérkeztek, Pannóniának nevezték, és a longobárd nemzetből való Makrin helytartó kormányozta, aki járatos volt a hadviselésben. Amikor Makrin hallá, hogy a hunok a Tisza mellett letelepedtek, és az ő országát napról napra szaggatják, segítséget kért a rómaiaktól, mert saját népével a hunokat megtámadni nem merte. Ekkor a rómaiak a német nemzetből való Veronai Detrét kérték meg, hogy Makrinnak segítséget vigyen. Veronai Detre rögvest útnak indult seregével, nemsokára elérkezett Százhalomba, és innen Potenciána városához vonult. Itt Makrinnal tanácskozni kezdett, vajon átkeljenek-e a Dunán, hogy a hunokat megtámadják, vagy más alkalmas helyet keressenek-e a támadásra. Amíg Detre és Makrin erről tanácskoztak, a hunok az éjszaka csendjében Szikambriánál a Dunán tömlőkön átkeltek, és az ellenséges seregnek azt a részét, amely Potenciána városában helyet nem kapott, és ezért a mezőn táborozott, irgalmatlanul levágták. Detrét annyira megijesztette ez a támadás, hogy seregével elvonult Tárnokvölgy mezejére. Itt újra megütközött a hunokkal. Ebben az ütközetben 125 ezer hun vitéz elesett, Keve kapitányt is levágták. A megmaradt hun csapatok visszamenekültek a sátrakhoz. De Makrin és Detre katonái közül is sokan elhullottak, összesen 210 ezren pusztultak el. A következő napon, amikor Detre látta, hogy seregét milyen súlyos veszteség érte, Makrinnal együtt visszavonult Tulna városa felé. Amikor a hunok észrevették, hogy Detre és Makrin elvonult a csatatérről , visszatértek a viadal helyére, és társaik testét meg Keve kapitányt az országút mellett, ahol a kőbálvány áll, szittya szokás szerint ünnepélyesen eltemették. Azt a környéket a kapitány nevéről Keveházának nevezték el. Most már tudták a hunok, hogy a nyugati nemzetek fegyvere és bátorsága mennyit ér, ezért felbátorodtak, seregüket újjászervezték, hogy Detrével és Makrinnal megvívjanak. Amikor Detre értesült arról, hogy a hunok közelednek, Cezumornál szembeszállt velük, és reggeltől délutánig olyan heves és könyörtelen harcot vívtak, hogy Béla, Réva, és Kadocsa, a hunok dicsőséges kapitányai, negyvenezer harcossal együtt abban az egy csatában elestek. Ezeknek holttestét is visszavitték a bálványkőhöz, és társaik mellé eltemették. Ezen a napon sokan elestek a német fejedelmek közül, elesett Makrin is a római seregből. Detrét egy nyílvessző fejen találta, és súlyosan megsebesítette. A cezumori csatában a nyugati hadsereg nagyobb része elpusztult, kisebb része pedig elmenekült a hunok elől. Amikor a hunok látták, hogy az ellenséges sereg elszéledt, római szokás szerint Attilát királlyá választották, ő, pedig testvérét, Budát a Tiszától a Don folyóig terjedő föld népének kormányzójává tette. Ezután pedig elrendelte, hogy alattvalói a hunok királyának, a világ félelmének, Isten ostorának nevezzék. Attila király barna bőrű, fekete és villogó szemű, széles mellű, büszke járású, alacsony termetű volt. Szakállát megeresztve hordta , mint a többi hun. Nem volt vakmerő, a csatákban inkább ravasznak és félelmetesnek mutatkozott. Testi ereje megfelelt testalkatának. Jóindulatú és nagylelkű volt; fényes fegyverzete, tiszta sátra rendszeretetről tanúskodott. Attila nem őrizgetett kincset a ládafiában; amije volt, azt elosztogatta. Nagyon bőkezű és adakozó volt, ezért még az idegen nemzetek fiai is szerették. Keménysége és szigorúsága miatt hun vitézei nagyon féltek tőle. A hun királynak számos igen szép sátra volt, s ezeket különböző országok hagyományai szerint készíttette. Volt egy különösen pompás sátra: ez egymással csodálatosan összekapcsolt aranylemezekből volt összeerősítve. Az egész sátrat tetszés szerint lehetett szétszedni vagy összerakni, a sátor tartóoszlopai vert aranyból készültek, kapcsokra jártak, belül üregesek voltak, és az eresztékeknél az oszlopokat csodálatosan csiszolt drágakövek foglalták egybe. A hadjáratok után Attila istállói tele voltak paripákkal, amelyeket számtalan országokban zsákmányoltak. Ezekben szívesen gyönyörködött, mégis olyan bőkezű volt az ajándékozásban, hogy gyakran alig egy-két paripája maradt, ha ő maga akart nyeregbe szállni. A lovak istállóját bársonnyal és bíborral vonatta be. Királyi székeit aranyból és drágakövekből készíttetette, asztalát és konyhaedényeit, pedig színaranyból készíttette. Színaranyból, csodálatos művészettel készíttették az ágyát is; ezt az aranyágyat Attila minden hadjáratában magával vitette. Attila serege az idegen nemzeteken kívül tízszer százezer katonából állott, olyan módon, hogy ha egy hun meghalt, helyébe rögtön mást szólítottak. A hunok fegyverei bőrből és különböző fémekből készültek. A vitézek íjat és nyilat használtak, emellett kardot és lándzsát viseltek. Attila király címerén, amelyet tulajdon pajzsán hordott, koronás fejű madár volt ábrázolva, ezt a madarat magyarul turulnak hívják. A turulos címert a magyarok egészen Géza fejedelem idejéig, amíg törzsi közösség kormányozta őket, minden hadban magukkal hordozták. Ezekben a pompákban Attila, a hunok királya, minden más királynál dicsőségesebb volt az egész világon. A hun király a váraknak és az erődítményeknek ura akart lenni, és uralkodni akart fölöttük, de a bennük való lakást megvetette. A saját nemzetével, a hunnal élt együtt, sátorban lakott, lóháton járt; a városokban és a falvakban azokat a népeket szállásolta el, amelyek a hunokkal tartottak.


HUNOR ÉS MAGOR
Hunor s Magor története
A magyar eredetmonda szerint Hunor és Magor az ősei a hunoknak és a magyaroknak. Ők Enéh és Ménrót elsőszülött fiai vagyis ikergyermekei. Ménrót óriás a nyelvek összezavarodásának kezdete után Eviláth földjére ment, amelyet akkor Perzsiának neveztek, és ott két fiút, Hunort és Magort nemzett Enéhtől. Tőlük eredtek a hunok és magyarok. Mivel Hunor és Magor elsőszülöttek voltak, atyjuktól elkülönülten laktak sátraikban. Történt egy nap, hogy vadászatra mentek Meotisz mocsarai közé, amikor a pusztán szarvasünő bukkant fel előttük; azt követték, s az menekült előlük, míg végre eltűnt a szemük elől. Sokáig keresték, de nem találták. Végtére is a mondott ingoványt bebarangolták, és úgy ítélték, alkalmas marhatartásra. Ezt követően visszatértek apjukhoz, és elnyerték engedélyét, hogy minden vagyonukkal a Meotisz mocsarába költözhessenek. Meotisz pedig Perzsiával határos, amelyet egyetlen kicsiny gázlótól eltekintve tenger vesz körül. Folyóknak teljesen híján van, ám bővelkedik fűben, fában, madarakban, halakban és vadakban. Meotiszba költözésük után öt évig állhatatosan ott tartózkodtak. A hatodik évben kijöttek, egy elhagyott helyen rábukkantak a Belár-fiak feleségeire és gyermekeire, akik férjeik nélkül maradtak sátraikban. Minden vagyonukkal együtt elragadták, s gyors vágtában Meotiszba nyargaltak. Történt pedig, hogy a gyermekek között az alán fejedelemnek, Dulának két lányát is elfogták; az egyiket Hunor, a másikat Magor vette feleségül. Mivel sokáig maradtak a mocsárban, hatalmas nemzetté kezdtek nőni, így a föld sem befogadni, sem táplálni nem tudta őket. Felderítőket küldtek tehát onnan Szkítiába, és miután Szkítia országát kikémlelték, oda vonultak megtelepedni.2016. április 29., péntek

ÉSZAKI MIWOK VÍZÖZÖN TÖRTÉNET (KÖZÉP-KALIFORNIA)


 


Víz borította a világot, kivéve a legmagasabb hegy tetejét.
 Az emberek odamenekültek, de éheztek. A víz leapadt a talajra kilépő puha sár puha volt. Az emberek legurultak a sziklákról azonban a sár nehéz volt ahhoz, hogy megtartsa őket. Amikor a sziklák tetején maradt a sár az emberek lementek, de a sár nem volt elég kemény és az emberek elsüllyedtek szem elől. A holló előjött és megállt a lyukaknál, ahová az emberek lementek, mindegyik lyuknál egy holló volt. Amikor a föld megkeményedett a hollók emberekké váltak. Ezért sötétek a Miwokok.. [Merriam, p. 101]ATLANTISZ- A FEKETE TENGERI ÖZÖNVÍZ KATASZTRÓFAWilliam Ryan és Walter Pitman 1997-ben szolgáltatott bizonyítékokat arra, hogy hatalmas özönvíz katasztrófa történt i.e. 5500-ban a Fekete-tenger medencéjében. A globális felmelegedés hatására világszerte általánossá vált a tengerszint emelkedése következtében a Földközi tenger végül áttörte a Boszporuszi gátat és elöntötte jelentősen megnövelte a Fekete-tenger vízszintjét. A térség az emberiség első jelentős kulturáinak és egyben egy ősi alap nyelv központi szinhelye volt. A katasztrófa óriási hatással volt az ott élő népekre. Hatalmas soha nem látott népvándorlás indult ki a térségből. A menekülők magukkal vitték ősi nyelvüket, kulturájukat és az özönvíz katasztrófa kollektív emlékét a világ minden részére.
(Platon: Atlantisz, Akkád: Gilgames eposz, Biblia: Mózes I. könyve (Genezis)).
A katasztrófa után i.e 5500-ben megjelenik a vonaldíszes kultúra (Linear Pottery) Közép- Európában a Duna völgyében. Vele azonos időpontban i.e. 5500-ben a Volga folyó menti Samara kultúra, Mezopotámiában i.e. 5500-ban a Samarra és később az Ubaid kultúra 5300-ban. Néhány nyelvész szerint az alap nyelvek között állt fenn a rokonság. Létezett egy közös ősnyelv a Fekete-tenger régióban, mely őse többek között a Proto- Indo-Európai, az Uráli, a Sumér-Magyar és több ősi nyelvnek.


http://www.historicmysteries.com/great-flood-atlantis/
http://news.softpedia.com/news/Noah-039-s-Ark-Black-Sea-Flooding-and-First-European-Farmers-71449.shtml
http://atlantipedia.ie/samples/tag/ronnie-gallagher/

2016. április 26., kedd

THE RED-HAIR RACE IN AMERICAFrom the genetic evidence, it appears that trans Atlantic crossings have been going on for a long time - the reddish/brown haired, green eyed Auracanians of coastal Chile and Peru not only have some 4-6,000 year old Indonesian genes in them (James L Guthrie), but they also have 12-18,000 year old Caucasian genes forming the basal layer of their complex genetic history. Aztec history confirms that Native Americans in ancient times were Caucasian. This period in history was called; "The Age of the Blonde Haired Bearded Giants". It was these people who made up the majority of Eurasian and American populations at the time when the kingdom of Atlantis existed - the mother of many European and American cultures. This period of human history ended with a terrible natural catastrophe. Historical records indicate that an earthquake destroyed an island in the Mid Atlantic(Atlantis) and an associated tsunami swept through the Caribbean (Anasazi legend) and down the Mediterranean(destroying the Greek army) 11,500 years ago and ended this "Golden Age".

After the Golden Age - according to Aztec/Toltec history, 7,590 BC was the beginning of “Age of the Red Haired People." They enslaved the remnant populations of the blonde haired giants, using them to build their megalithic monuments. Cro Magnon man according to the Mayan 'Popul Voh' was very trusting and gullible. He was not familiar with the lies and trickery of this new breed of humans and was easily manipulated. The Mayan 'Popul Voh' is packed full terrible deeds done to these peacable giants.

In Europe, the children's story of Jack and the bean stalk quite likely goes back to this time after Atlantis where the surviving giants of the 'Golden Age' possessed the knowledge of gold production, but the new breed of humans (the Red Heads) represented by Jack and his mother did not want giants
around anymore, nor did they merely just want the giants stash of golden eggs, they wanted the technology of gold production, represented by the goose that laid the golden eggs, Jack succeeded in obtaining the 'technology of Gold production and then killed the giant. It is also interesting to note that giants in many fairy stories are depicted as being naive or easily tricked.

According to Aztec/Toltec legend, 5,500 years ago, began "The age of the Black Haired People". Geneticists have identified that the East Asian migration into America began ~6,000 years ago. 500 years before American legends say it happened. This is an acceptable time period for the founder populations to gather momentum. It is interesting to note that Sumerian legends also state that the Age of the Black haired people in the Mediterranean began about 5,500 years ago. Obviously there was a catastrophe on a global scale and random chance favoured the Black Haired people. This is most likely the beginning of Austronesians crossing the Pacific via the Kuroshio current.

Carthaginian ships
Further proof that Native Americans prior to this time were essentially Caucasian is the 7-9000 year old red haired mummies that have been found in Nevada. Kennewick man, a Native American was also Caucasian, but not form Europe.

The common origin of both European and American culture from the ancient civilization of Atlantis makes total sense when we start looking at the cultural similarities. Many books have been written about the similarities between Mayan and Egyptian science, especially in the realms of Astronomy, calender and mathematics. Mayans even share the same war god as many European tribes; Votan in Mayan legends and Woden in Viking legends, (Votan and Woden is deemed to be linguistically the same).

One may ask; why is there not a greater degree of caucasian racial types evident in America today?

This can easily be explained through the interaction between dominant and recessive genes.

Once Asians began interbreeding with the Native Americans, the recessive genes of red hair and blue eyes quickly dissappeared. Despite this, there is still some evidence of this earlier racial type in some Native Americans. The Araucano appear to be one of the most significant remnant populations (300,000 in Chile) of this previous age of Red Heads in America . Elsewhere, native Americans have a lesser degree of this Caucasian heritage, although many Native North Americans are tall with long narrow skulls and wiry features - characteristic features of these early Caucasians. Most native Americans are blood group O (European) and not B(Asian). The Araucano are also 20% Rhesus negative, putting them up there with the Irish and the Basques as being the most closely related to the original Europeans. (Cro Magnon man was blood group O- and Rhesus negative). Not only is Rhesus negative a recessive gene, but blonde hair, red hair and blue eyes are all recessive genes and any interbreeding with dominant brown eyed/black haired individuals of blood group B, will lead to the dissappearance of these visual characteristics. Not only this, but due to isolation of these original Caucasians, they became vulnerable to disease brought in from outside America. This process was observed in the Pacific by the early explorers. First accounts of Tahiti indicated that over ten percent of the Population was Caucasian, but when another ship arrived 8 months later, most of these Native Caucasians had already succumbed to disease brought by the earlier European ship. Despite this, Polynesians placed these people in high esteem and they were often found in positions of power within Polynesian society. The practice of the bride withdrawing to a darkened hut or cave for weeks before her wedding day was to show she had some of this ancient royal blood and exemplifies the position these white people held in society. Ancient Caucasian genes have been lost in the Pacific and America, not through war or genocide, but through natural processes where the genetically stronger individuals become the dominant population.

Thor Heyerdahls research uncovered a burial chamber that contained what is now known as 'The Paracas Mummies'. To his surprise, they had red and blonde wavy hair, with long skulls. These people conducted extensive ocean voyages off South and Central America on Balsa Rafts between 300 BC and 400 AD. Their culture was undoubtedly South American in every way, but they were also a type of Caucasian. The Araucano would have been related to this group.There is also a high probability that the red haired long ears of Easter Island, represented by the Moai statues, are also from a similar gene pool as the Araucanians who according to James L. Guthrie, possess both Caucasian and Indonesian genes. The practice of elongating ears was common practice by mariners in the Maldives and Borneo and could have been a custom brought to America and the Pacific by people sporting Indonesian genes. More research on this early Austronesian long ear phenomenon is sure to uncover some interesting facts.


 Cultura Chachapoya
 Paracas mummy

 Cultura Chachapoya

 Cro-Magnon people's


References:


http://www.burlingtonnews.net/redhairedmummiescanaryislands.html
http://despiertaalfuturo.blogspot.com.br/2013/11/el-reino-perdido-de-los-chachapoyas-en.html
https://www.blogdeviajes.com.ar/2007/03/26/cronicas-de-chachapoyas-6-aya-chaqui/
http://atlantisforschung.de/index.php?title=Die_Chachapoya_und_die_Kelten
http://survive2012.com/american-pyramids/
http://www.amren.com/news/2013/09/how-did-blonde-whites-arrive-in-peru-before-columbus/
https://hu.pinterest.com/pin/481040803929346874/

2016. április 17., vasárnap

BEMUTATÓ: “ANCU SY AMA SALY”- A NAGY ŐSANYA SARJAI“ANCU SY AMA SALY”- A NAGY ŐSANYA SARJAI
KALIFORNIAI PENUTIAN - MAGYAR NYELVI ROKONSÁG
...“A Magyar nyelv szavai, kifejezései messze túlmutatnak Európán, megtalálhatóak a Föld összes ma létező nyelvében”.
Egy kicsiny csoport, melyet az Amerikai szakirodalom Kalifornai Penutian (Peneut) összefoglaló néven jegyez egy a Közép- Európai és Fekete- Tengeri térségből kiinduló népvándorlás következtében a Bering - Szoroson átkelve 5200- 4500 éve elérte és belépett a Kaliforniai San Francisco folyó Delta térségébe. A könyvemben az saját egyéni kutatásaim feltárják az ősi Magyar nyelv és a Kalifornia Penutian nyelvek közötti kapcsolatokat. Megerősítve a feltevést, amely szerint a Magyar és a Kaliforniai Penutian közötti nyelvi hasonlóság ténye az eltelt több ezer év kiszakadása a közös ős nyelvből és az óriási távolság ellenére is fennáll.
Ma a Kaliforniai Penutian őshonos nyelveket az Egyesült Államok Kalifornia államának a középső részén beszélik. A nyelvcsaládhoz tartozó Utian alcsoport ( Miwokan - Costanoan ) és a Yokutsan kapcsolódik nyelvileg a Maidu és Wintun nyelvekhez. Együtt közösen alkotják a Kaliforniai Penutian nyelvcsaládot, melynek nyelveiben tömegesen fordulnak elő olyan ősi szavak, kifejezések és nyelvtani alapelemek, melyek elsősorban a Magyar nyelv alapszókészletében ma is megtalálhatóak"......A REJTÉLYES ŐSI MAGYAR NYELV
A REJTÉLYES ŐSI MAGYAR MÚLT
A szavak visszavezetnek minket a távoli rejtélyes múltba amikor még az emberiség egy, vagy több alapnyelvet beszélt. A nyelvek, népek eredetének, rokonságának kutatása még nem fejeződött be. Azonban az eltitkolás és ragaszkodás a régi rosszul felállított nyelvtudományi sablonok ellenére mára a társtudományok segítségével (DNA, Archeológia ... ) oly sok bizonyíték összegyűlt, hogy a valótlan Finnugor ...eredet rokonság tanítást ma már bátran száműzhetjük az iskolákból. A PIE alapnyelv kialakulásában jelentős szerepet vállalt ősi Magyar nép szavai ma is jelentős mértékben megtalálhatók a mai Indo-Európai nyelvek szavaiban és az Etruszk, Pelaszg, Sumer, Ó- Görög, valamint az Amerikai Kaliforniai Penutian nyelvekben.

AD / ADNI „ Give / To give „
Hungarian : ad , adni , Sumer : nadanu
PIE : do
Wintu : dOy , Proto Wintu : doy-i , Patwin : doyu , Plains Miwok : ’am.y , C.S.M. : ’am.y , N.S.M. : ’am.y , Mutsun C. : ami , Maidu : dam

ÁG „ Branch „
Hungarian : ág , Sumer : igi ? „ branch „ / da „ arm „
PIE : gebh / gegh
Lake Miwok : Tawlik „ arm , wing „ , Plains Miwok : eku „ hand „ , Coast Miwok : uku „ hand „ , Lake Miwok : uku „ hand „ , Wintu : leweq „ arm „

ANYA „ Mother „
Hungarian : anya , Sumer : ama / am
PIE : meu / mater
Lake Miwok : unu , Plains Miwok : ’umu „ lady young „ S.S.M. :’ama-nt „ grand mother „
N.S.M. : ’amati „ grand mother „ , N.S.M. : ’ene „ lady young „ ,
N.S.M. : ’una’ŋe , Chukchansi Y. : náam „ mother „ , Yokut : unu „ mother „ ,
Mutsun : ’a.nan / ana „ mother „ , Mutsun : ama „ grand mother „ ,
Mutsun : ana-knis „ stepmother „ ,
Proto-Wintu : aman „ grand mother „ , Nisenam : omo „ stepmother „ ,
Nisenam : ’amat.i „ grand mother „ , Maidu : né „ mother „

APA „ Father „
Hungarian : apa , Sumer : pap / pab / pa4
PIE : pei(g)
Rumsen : apa , Mutsun : ’appa , Plains Miwok : ’ap.a C.S.M. : ypy , N.S.M. : ’y-py ,
S.S.M. : ’y-pyH-nt , Wintu : pa.pa / ha.pa , Proto-Wintu : apan „ grandfather „ ,
Coast / Lake Miwok : api , Chukchansi Y. : nu-pup , Tule-Kaweah Y. : opo-yo ,
Yokut : no-pop

ASSZONY „ Woman , Wife „
Hungarian : asszony ? Sumer : gasan , assatum
PIE : manu-s
C.S.M. : oʃa „ woman / wife „ , N.S.M : ’os.a „ woman / wife „ ,
S.S.M. : ’oha.nt „ woman/wife „ , Plains M. : ’ysy.’yH , N.S.M / C.S.M. : osa-ti „ girl „ ,
Plains M. : as-sa „ girl „ , Mutsun : osa „ wife „ , Mutsun : atsia „ girl „ ,
C.S.M. : oʃa-ktʃi „ girl „

CSILLOG : „ shine „
Hungarian : csillog , Sumer : zal / zalag „ bright „
PIE : skai
Wintu : silo-qa

ÉN „ I „
Hungarian : én , Sumer : ni / me
PIE : me
Plains M. : kan.i / kan.i , Mutsun : kan , Chocheno : kan.i , Wintu : ni , Nisenam : ni ,
Maidu : ni , Yawdanchi Y. / Tachi Y. : na , Gashowu / Chawchilla Y. : na , Konkow : ni

ENNI / EV „ To ,Eat „
Hungarian : enni / ev
PIE : pa " food " , bu " lip "
Mutsun : ama / ’am.a „ eat , STA. Clara C. / Sta Cruz C. : amai „ eat „ , Chalon C. : aman , Chochenho C. : ’am.a „ eat „ , Rumsen C. : amxai „ eat „ , S.S.M. : ’uni „ eat „ ,
N.S.M. : ’ywy „ eat „ , C.S.M. : uw-u „ food „ , S.S.M. : uw-u „ food „ ,
Wintu : ba „ eat ! „ / ba / bas „ eat „ , Konkow : pe „ eat / food „ , Patwin : ba / bas „ eat „

KARMOL / KARCOL / KAR „ Scratch „
Hungarian : karmol / karcol , kar
PIE : (s)ker " scrub " , gred " scratch "
Wintu : k’ar „ scratch „ / kor / kur „ to scrape „ ,
Proto-Wintu : k’ar-a / gʰar „ scrape „ / kor „ scratch „ ,
Patwin : k’orasy „ to scratch „ , Plains M. : cu.ju „ scratch „

VILÁG „ World „
Hungarian : világ , Sumer : bar / par „ world / country „
Proto-Indo-European : uiro-s
Plains M. : wa.li „ World „ , C.S.M. : w’al.i „ world / to graind „ ,
N.S.M. : wal.i „ ground „ / wil.ep-y / wal.i „ world „ , S.S.M. :
hale.’aH-nt „ world „ ,
Patwin : wilak „ world „ , Proto-Wintu : wilak „ world „ , Mutsun :
pi’re „ world „ , Chochenho C. : warep „ world „

VILÁGOS „ Light / Bright „
Hungarian : világos , Sumer : bir / piriŋ „ bright „ , bar / paar „ white „
Proto-Indo-European : bherag " bright " , bh(e)reu " burn " , bhl-vo-s " blue "
Plains M. : wel.i „ bright „ / wilep-y „ to shine „ , S.S.M. : we-la-nt „
light „ / wela’-t-st.l „ to shine „ , Mutsun : wiya

VILÁGÍT / VILLÁM „ Lighting „
Hungarian : világít / villám , Sumer bil „ to burn „ / bir / bur „
blood „ /bar „ flame „ , bar / paar „ white „
Proto-Indo-European : bherag " bright " , bh(e)reu " burn " , bhl-vo-s " blue "
Plains M. : wil.ep „ lightning „ / welki „ to burn „ , N.S.M. :
wil.ep.y „ lightning „ , S.S.M. : wil.ep-aH-nt „ lightning „ / S.S.M. : vela._t_st.l „ shine „ ,
Wintu : wa-lu-kit „ lightning „ , Proto-Wintu : wal-u „
lightning „ ,Valley N. : yo’wil „ lightning „ , Nisenam : yo’wil /
wispil „ lightning „ ,Maidu : wipili „ lightning „ , Chalon C. :
witpe „ lightning „ ,Sta. Cat . C. : wilep / wilka „ lightning „

VIRÁG „ Flower „
Hungarian : virág , Sumer : girim
Proto-Indo-European : bhrug " fruit "
Plains M. : wile


MERT VALA SUMER ÉS MAGYAR EGY ÉS AZONOS


Idézet Csőke Sándor a Sumer ősnyelvtől a Magyar előnyelvig című könyvéből
 http://www.kincseslada.hu/magyarsag/e107_files/public/CsokeSandor_A_Sumer_Osnyelvtol.pdf
Rokona e a Sumer nyelv a magyarnak?
" A válasz erre: NEM ! A Magyar nyelv a Sumer modern változata, logikus folytatása és egyenes ági örököse! A Sumer nyelv nem halt ki, nem tűnt el és nem olvadt be más nyelvekbe, hanem átesve az évezredek viszontagságain, hangtani változásokon, megmaradt élő nyelvként Európa közepén a szent, az egyetlen és örök magyar nyelvben! "

A kiváló nyelvész szerző másik könyve :

 http://www.magtudin.org/Csoke_Sandor_Szumir_magyar_egyezteto_szotar.pdf