Translate

2014. november 8., szombat

A NOSZTRATIKUS AVAGY EURÁZSIAI ELMÉLETA NOSZTRATIKUS AVAGY EURÁZSIAI  ELMÉLET
Több neves  nyelvész kutató  állítása szerint az Indo - Európai és az Uráli ( Indo - Uráli ) valamint az Uráli és az Altaji ( Urál - Altáji ) nyelvek kapcsolódnak egymáshoz és ezek tovább kapcsolódnak egy nagyobb családhoz az Eurázsiai vagy Nosztratikus családhoz .

INDO - URALI

Az Uráli nyelvcsalád és az Indoeurópai nyelvcsalád közötti névmásragozási és egyéb szókincsbeli hasonlóságokra már régen felfigyeltek a kutatók . Ezek alapján beszélnek
Indo - Uráli nyelvcsaládról .
Először Vilhelm Thompson 1869-ben vetette fel a lehetőséget az Indo - Európai és a Finnugor közötti kapcsolatot . Később Nyikolaj Anderson 1879-ben , Henry Sweet 1900-ban , K. B. Wiklund 1906-ban , Björn Collinder ( 1934 , 1954 és 1965-ben ) érveltek az Indoeurópai és a Finnugor rokonság mellett .
Alvin Kloekhorst és az ő tanítványa Frederik Kortland 2008-ban támogatja az Indo - Uráli modellt amelyben az eredeti Indo - Uráli beszélők a Kaszpi - tengertől északra éltek és a Proto - Indoeurópai beszélőkkel kezdődött .
Allan Bomhard utal hasonló Indo  - Európai sémára és a Nosztratikus hipotézisre 1996-ban .
Alternatív megoldásként javasolta , hogy a közös alapnyelv a Fekete-tengertől északra és a Proto - Uráli az éghajlati javulás után északra mozdult el .
A hipotézis hitelfelvétel az Indo - Európaiból , másik lehetséges változat az Indo - Európai és az Uráli része egy nagyobb csoportosulásnak egy közös ősnyelvnek .
Az Uráli szavak származhatnak a Indoeurópaiból vagy fordítva , de ott a kérdés , ha az Uráli kölcsönzött szavakat az Indoeurópaiból miért lehetséges , hogy megtalálhatóak azonos formában egész Szibériában ?

PIE * meh2ter  „ mother „,PU  *ema „ mother „
PIE ph2ter / pei(y) „ father „, PFU : appe „ father „
PIE  *me „me / I „ , PU  *me  „I „
 PIE *t- „you „, PU *te „you „
PIE *peh2wor "fire", PU *päjwa "heat, warm" ( h ~ j )
PIE  *bhel „ blow „, PFU *pilwe „ cloud „  ( bh ~ p )
PIE *(s)kwalo „ big fish „ ,PU *kala „ fish „
PIE *mor „blackberry , mulberry  „ , PU *mura „ cloudberry „
PIE *salHk „willow „ , PU *s’ala „ elm „
PIE *bheg „to split, cut, break apart „, PU *pakka „burst, rend, split „ (  bh  ~p , g ~ k )
PIE *bhor „to bore, pierce „, PU *pura „to bore „ ( bh ~ p )
PIE *wedh „lead, carry, bring „, PU *weta  „take, guide, lead, carry „ ( dh ~ t )……URAL-ALTAJI

A hipotézist 1866-ban W. Schott és 1888-ban Ft. Wiedemann dolgozta ki .
A 19. században ez az elmélet széleskörű elfogadottságot élvezett a nyelvészek körében .
Az 1960 óta vitatott és elutasított  , de az 1990-es években az Eurázsiai hipotézis keretében  az Uráli és az Altaji családok közötti kapcsolat újjáéledt .
Uráli és az Altáji nyelvek között fennálló rokonsági terminálok :
Magánhangzó harmónia , agglutináló szerkezet , SOV szórend , nyelvtani nem hiánya , tipológiai hasonlóságok , 200 Uráli - Altáji közös szó , a személyes névmások és személyragok  hasonlóságai , mássalhangzó-torlódás kerülése , dinamikus hangsúlyozás hiánya , tulajdonragok használata , birtoklást kifejező ige hiánya , létige hiánya , a főnév és melléknév , illetve számnevek nyelvtani egyeztetésének hiánya …

PU *ema „ mother „ , PA ( Proto-Mongol ) *eme „ women „
PU *appe „ father „ , PA *apa „ father „
PU *ece „ brother , sister „ , PA *ic̆i „ older / younger brother „ , acV „ ancestor „
PFU *pilwa „ cloud „ , PA *ulu „ cloud „ , P Türk *bulut „ cloud „ ( p ~ b )
PU *kala „ fish „ , P Türk *bulik „ fish „
PU *puχi / poχi „ „ tree „ , PA* ap „ leaf „
PFU *coppe „ drip , dribble , drop „ , PA *c̆ib „ drop „ ( p ~ b )
PU *kota „ house „ , PA *kent „ village „
PU *kin „ who „ , P Türk *kim „ who „……


NOSZTRATIKUS
Az első javaslatot 1903-ban Holger Pederson Dán nyelvész tette  . Az ő javaslata a „ Nostratian „ , ami egyfajta proto nyelv volt a proto nyelvek között .
A Nostratian név származik a Latin Noster szóból ; jelentése „ our „ . A Nostratian  keretén belül Pederson felkarolta az Indo - Európai , Uráli , Afro - Ázsiai  és az Eszkimó - Aleut nyelveket . Az ő elmélete nyugaton nem kapott elfogadást , de az elméletet két Szovjet tudós az 1960-as években újjáélesztette nekik köszönhető , hogy az akkori Szovjetunióban széles körben elfogadottá vált .
Vladislav M. Illyc - Vuityc az Indoeurópai - Altáji és Kartvelian nyelvek közös eredetét hangoztatta . Aaron B. Dolgopolsky a Indoeurópai és a Hamita - Szemita  . Később tovább bővítették a javaslatot bevonva a Kartvelian és a Dravida nyelveket .
Az elnevezés az eltelt idők alatt megváltozott , ma : „ Nosztratikus „ és Pederson eredeti csoportosítását kiterjesztették több más nyelvcsaládra .
Nyugaton egy hasonló de nem pontosan azonos javaslatot terjesztett elő Joseph Greenberg és az ő munkatársai .
Vovin , Ramer és Bomhard 1998-ban állították , hogy a Nosztratikus elméletet nem lehet elutasítani egy felelős történeti nyelvésznek .
A Nosztratikus / Eurázsiai munkákat , javaslatokat tovább folytatták . Bomhard 2008-ban az Eurázsiai Uráli , Altáji és az  Indoeurópai lánycsoportokat egyenjogúakként kezeli .
A kutatások további folytatásaként 2008-ban megjelent a frissített változata Dolgopolsky Nosztratikus szótárának  .
A Nosztratikus családfa javaslatok :
1. Indo - Európai , Uráli , Afro - Ázsiai , Eszkimó - Aleut
2. Indo - Európai , Dél - Kaukázusi ( Kartvelian ) , Dravida , Mongol , Török , Tunguz ,
    Uráli ,  Afro -Ázsiai
3. Indo - Európai , Afro - Ázsiai , Sumer , Uráli , Altáji , Elamo - Dravida , Kartvelian
4. Indo - Európai , Sumer , Uráli , Altáji , Elamo - Dravida , Kartvelian , Ainu , Japán ,   
    Kelet - Szibériai .
A Nosztratikus mint nyelvészeti makro família nagyon ellentmondásos .
Az elmélet  támogatói között nem történt meg a közös egyetértés . Azonban , hogyha ez nem is történt még meg nem elég ok arra , hogy elutasítjuk .
Az Eurázsiai / Nosztratikus elmélet nyelvészeti alátámasztása között szerepel a közös szókincs , alapvető szavak , néhány személyes névmás , rokonság ( apa , anya ) , növények és állatok nevei , foglalkozások és hasonlók .

Allan R. Bomhard Nostratic Etymilogical index


Dolgopolsky Etymological Nostratic DictionaryNincsenek megjegyzések: